Wicab Container AB

Vår policy för behandling av personuppgifter

Wicab Container AB

Denna dag, 2019-04-18, har följande policy upprättats för Wicab Container AB för hur vi behandlar personuppgifter.

Vi samlar in personuppgifter i huvudsak när du kontaktar oss. Som regel företaget och dess adress, ditt namn, jobbtelefon och jobbmejl. Det kan gälla potentiella och befintliga kunder, potentiella och befintliga leverantörer, myndigheter och andra intressenter. Syftet med insamlingen är att besvara ditt ärende, vanligtvis offertförfrågan, beställning, inköp eller produktrelaterade frågor.

Läs cookiepolicy

Allmänt

WICAB är ett företag som i huvudsak gör affärer med andra företag. Anledningen att vi samlar uppgifter är för att vi ska kunna skriva avtal, fakturor och för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot våra kunder och myndigheter samt mot våra anställda och våra leverantörer.

Syfte

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter. WICAB värnar om din integritet och du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

WICAB behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

WICAB behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och nöjdhetsanalyser. Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring och vi överlåter aldrig dina uppgifter vidare ifall du inte uttryckligen ber oss att göra detta.

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången kan vi informera dig om hur du kan motsätta dig det.

Riktlinjer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

WICAB försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandla dina personuppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

WICAB får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Vilka personuppgifter behandlar vi?

WICAB behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Namn
 • Företagets namn och adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Vilken information ger vi till dig?

När WICAB samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/ eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi har flera policyer för IT-säkerhet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert. Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, t.ex. till ett fraktbolag för att kunna skicka gods. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

WICAB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Borttagning av uppgifter

Meddela hasse(at)wicab.se om du vill bli borttagen från vårt register.